Informasjon, parkering for forflytningshemmede

Fra 1. januar 2021 gjelder reglene om makstid for de som innehar HC-kort.

Se link for utfyllende informasjon: https://lovdata.no/forskrift/2016-03-18-260/§64

I all hovedsak er det nå slik at med HC-kort, kan du stå dobbelt av det som står som makstid på p-skilt.

NB! står det parkering forbudt over f.eks 2 timer under HC-skiltet er det ikke dobbelt tid.

Dette gjelder også kun makstid som er over 20 minutter.