Parkering for forflytningshemmede (FFH)

I Tønsberg sentrum finnes det omlag 45 reserverte plasser for forflytningshemmede. Tildeling av FFH-parkeringskort foretas etter søknad, og vurderes individuelt med sikte på å tildele plasser til de med størst behov.

Parkeringskort innvilges personer med et reelt behov for parkeringslette, knyttet til bolig, arbeid og/eller andre aktiviteter (f.eks hyppig behandling på sykehus, klinikker mv.)

Vilkår for FFH-parkeringskort, følger av Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Søker må ha store forflytningsvansker som må dokumenteres av lege

 1. Søker må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslette ved for eksempel bosted, arbeid eller i forbindelse med annen aktivitet som legebesøk, behandling el.l.
 2. Søker må oppfylle begge vilkårene. Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringslette. I søknadskjemaet må søkeren oppgi opplysninger som bekrefter at det foreligger særlig behov for parkeringslettelser. Mer om FFH-parkering kan du lese om i vår brosjyre.

Bruk av parkeringskort for forflytningshemmede

 • Kan benyttes på p-plasser som er reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt.
 • Kan benyttes på offentlige avgiftsparkeringsplasser, uten å betale avgift. Dette gjelder også utover angitt maksimaltid og på steder der det er innført boligsoneparkering.
 • På private p-plasser gjelder egne vilkår og takster.
 • Kan brukes på plasser med P-skive uten å angi ankomsttid
 • Gjelder ved parkering i utlandet (EU/EØS) i den utstrekning det enkelte land fastsetter.
 • Skal alltid ligge godt synlig i bilens frontrute med kontrollsiden opp. (utløpsdatoen)
 • Er kun gyldig for den person kortet er utstedt til. Misbruk medfører inndragelse.
 • Gir ikke rett til å parkere i strid med trafikkreglene, parkeringsskilt og annen oppmerking på stedet.
 • Tap av FFH-kort skal meldes til Politiet (tapsmelding). Kopi av tapsmelding må forelegges Tønsberg Parkering, før duplikat kan utstedes.

Søkere bosatt i Tønsberg kan søke her eller motta søknadsskjema ved henvendelse til Tønsberg Parkering.

Klage på vedtak:

Dersom din søknad om FFH-kort blir avslått, kan du påklage avgjørelsen. Klagen sendes Tønsberg Parkering, og forelegges Tønsberg kommunes klagenemnd for avgjørelse.