13 VANLIGE SPØRSMÅL OM PARKERING

1. Hvor nært et gangfelt er det lov å parkere?
Det er forbudt å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran gangfelt. Det er tillatt å parkere/stanse rett etter gangfelt (i kjøreretningen).

2. Kan man kjøre litt opp på fortauet for å ikke hindre trafikken?
Nei. Det er forbudt å stanse på fortau, gang- og sykkelvei. Forbudet gjelder hele døgnet, og er gitt av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det spiller ingen rolle om stansen er av kort varighet, om kjøretøyet ikke var til hinder eller utgjorde noen trafikkfare. Det er heller ikke adgang till å foreta av-/pålessing eller av-/påstigning på steder med stans forbudt.

3. Hvor langt gjelder et parkeringsskilt?
I utgangspunktet gjelder skiltet i kjøreretningen fra stedet det er satt opp, og fram til nærmeste vegkryss. Skiltet kan oppheves av andre skilt på samme vegstrekningen.

4. Kan man gå inn i en butikk for å veksle, hvis man har parkert på avgiftsplass og mangler mynter til å kjøpe parkeringsbillett?
Nei. Betaling av parkeringsavgift skal skje “umiddelbart”.

5. Hvor nært en bussholdeplass kan man parkere?
Det er ikke tillatt å parkere nærmere enn 20 m fra der offentlig trafikkskilt angir bussholdeplass. Det er imidlertid tillatt med av- eller påstigning for passasjerer, når det ikke er til hinder for buss. Av- og pålessing er ikke tillatt.

6. Gjelder trafikkskiltene hele døgnet?
Ja, dersom det ikke er underskilt med tidsbegrensing på skiltet. Andre skilt gjelder hele døgnet, for eksempel parkeringsforbud og reserverte plasser for forflytningshemmede mv.

7. Hvor lenge kan en bil stå på en offentlig vei?
Det finnes ingen tidsbegrensing, hvis bilen ikke står parkert i strid med trafikkreglene eller skilt på stedet. Imidlertid er det ikke tillatt å parkere slik at bilen er til hinder for f.eks snørydding eller annet arbeid på veien. Biler som står langtidsparkert vil normalt bli til hinder for snørydding om vinteren, og må derfor flyttes. Uregistrerte biler kan maksimalt stå i 14 dager – 2 uker –  på offentlig vei.

8. Er en bil parkert når føreren sitter inne i bilen?
Ja. Definisjonen på “parkering”er: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det.
Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.

9. Er det forbudt å parkere på forkjørsvei?
På forkjørsvei, med høyere fartsgrense enn 50km/t, er det forbudt å parkere. Hvis fartsgrensen er 50 km/t (eller under) er det i utgangspunktet tillatt å parkere på forkjørsvei, med mindre annet er skiltet.

10. Er det tillatt å parkere utenfor asfaltkanten eller i grøfta hvis det er satt opp skilt med “parkering forbudt”?
Nei. Forbudet gjelder på hele vegens bredde, også på skulder og i grøft.

11. Hvor nært et vegkryss kan man parkere?
Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 m fra vegkryss. Avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller vegkanten begynner å runde.

12. Hva er et soneparkeringsskilt?
Et soneskilt er et skilt som angir ytre grense for en sone (eller område) hvor det gjelder spesielle bestemmelser. Parkeringssoneskilt er alltid plassert ved alle lovlige innkjøringsveier, og gjelder til det blir opphevet. Det er ikke skiltet på enkelt gatestrekninger innenfor sonen.

13. Kan man få gebyr hvis parkeringsskiltet blir satt etter at man har parkert?
Ja. Senest 24 timer etter at et parkeringsregulerende skilt er satt opp, skal fører/eier rette seg etter de nye bestemmelsene. Dette gjelder uavhengig av om fører/eier faktisk har mulighet til å orientere seg endringer. Politiet, kommunen eller offentlig parkeringsselskap har ingen informasjonsplikt utover å skilte stedet.

– en del av byen!