Oppfriskning av P-bestemmelser

§ 17 i Trafikkreglene:

1b: VEIKRYSS
Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 meter fra veikryss. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortaukant, kantlinje eller veikant begynner å runde.

1d: GANG/SYKKELFELT
Det er forbudt å stanse på gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn 5 meter foran slike steder.

Hver enkelt bestemmelse i § 17 angir et eget, selvstendig forbud som må overholdes. Det er i reglenes ordlyd ikke lagt inn rom for konkret vurdering av trafikkfare eller hindring i det enkelte tilfelle.

Eks. 1: Ulovlig
Bilen har stanset for nær foran gangfeltet, minste avstand er 5 m foran gangfelt.

Eks. 2: Lovlig
Bilen har stanset lovlig både i forhold til gangfelt og veikryss. Det er lovlig å parkere rett etter gangfelt, men avstand fra veikryss må alltid overholdes.

Eks. 3 og 4: Ulovlig
Bilen har stanset i selve veikrysset.

Eks. 5 og 6: Ulovlig
Bilen har stanset lovlig foran gangfelt men for nært buen (foran/etter). Trafikkreglenes

§17, stans og parkering


1. Det er forbudt å stanse

a. i uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted,

b. i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortaukant, kantlinje eller vegkant begynner å runde,

c. helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg,

d. på gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn 5 meter foran slike steder,

e. på motorveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg,

f. nærmere planovergang enn 5 meter,

g. i kollektivfelt eller i sykkelfelt, unntatt for buss eller sporvogn på holdeplass,

h. på vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn.

2. Det er forbudt å parkere

a. foran inn- eller utkjørsel,

b. på møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet,

c. på gågate,

d. på gatetun utenom særskilt anviste plasser.

3. På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km i timen er det forbudt å parkere på kjørebanen.

§ 34.Betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevne motorvogner

Kommuner kan innføre betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser.

 Bystyret i Tønsberg har vedtatt, ihht § 34 Parkeringsforskriften,  at det fra 01.01.2017 blir slutt på gratis parkering for elbiler på kommunale parkeringsplasser.

Her finner du hele parkeringsforskriften på Lovdata.

 

– en del av byen!